Drets i obligacions de l’arrendador

juny 13, 2024

Drets i obligacions de l'arrendador

Quan llogues una propietat o ets l’arrendatari, és molt important que coneguis els drets i obligacions de l’arrendador. Això t’ajudarà a mantenir una relació equilibrada i justa amb els inquilins, garantint que tots els aspectes legals es compleixen. Abans d’això, evidentment, és fonamental tenir clara la diferència entre arrendador i arrendatari. Per la qual cosa, si tens dubtes en relació amb aquestes dues figures, et recomanem consultar el nostre anterior post.

Drets de l’arrendador

A continuació, exposem els principals drets de l’arrendador:

Recepció del pagament de la renda

L’arrendador té dret a rebre puntualment el pagament de la renda acordada en el contracte de lloguer. Això és essencial per garantir una compensació justa per l’ús de la propietat.

Sol·licitud de fiança

També té dret a sol·licitar una fiança quan se signa el contacte de lloguer. Aquesta fiança sol ser equivalent a una o dues mensualitats de la renda (depenent de si el pis es lloga moblat o sense moblar) i serveix com a garantia que l’habitatge serà retornat en bones condicions. En alguns casos, especialment en propietats de gran valor, la fiança pot ser superior per cobrir possibles danys greus​.

Rescindir el contracte per incompliment

Si l’arrendatari incompleix les condicions del contracte, com ara no pagar la renda o causar danys greus a la propietat, l’arrendador té dret a rescindir el contracte i demanar el desallotjament de la propietat. Això també inclou casos de subarrendament no autoritzat o activitats molestes o perilloses dins de la propietat​.

Augmentar la renda segons el contracte

Pot augmentar la renda segons les condicions pactades en el contracte, generalment utilitzant indicadors com l’Índex de Preus de Consum (IPC). Aquest augment ha de ser notificat a l’arrendatari amb un mes d’antelació i ha de ser justificat correctament​​.

Inspecció de la propietat

Finalment, l’arrendador té el dret de realitzar inspeccions periòdiques de la propietat per assegurar-se que es manté en bon estat. Aquestes inspeccions han de ser notificades amb antelació a l’arrendatari, respectant la seva privacitat i evitant molèsties innecessàries​​.

Obligacions de l’arrendador

Els arrendadors tenen diverses obligacions que han de complir per garantir el benestar dels seus arrendataris i assegurar una relació harmònica i justa. A continuació, s’exposen les principals obligacions que un arrendador ha de tenir en compte:

Manteniment de la propietat

Una de les obligacions de l’arrendador és mantenir la propietat en condicions habitables. Això inclou realitzar les reparacions necessàries per garantir la seguretat i la salubritat de l’habitatge. Les reparacions urgents, com ara avaries en la instal·lació elèctrica o problemes d’humitat, també són a càrrec de l’arrendador.

Proporcionar un habitatge habitable

L’arrendador també ha de garantir que la propietat compleixi amb les normes de seguretat i salubritat, assegurant que l’habitatge és digne i segur per a l’arrendatari.

Respectar la privacitat de l’arrendatari

És fonamental respectar la privacitat de l’arrendatari. No es pot entrar a la propietat sense permís, excepte en situacions d’emergència. Qualsevol inspecció ha de ser prèviament acordada amb l’arrendatari.

Reparacions necessàries

Les obligacions de l’arrendador en reparacions seran aquelles urgents i greus, com avaries en la instal·lació elèctrica, la caldera, o problemes d’humitats. Aquestes reparacions són necessàries per mantenir l’habitatge en condicions habitables. Si les obres duren més de 20 dies, s’ha de descomptar al llogater la part proporcional de la renda​.

Comunicació de l’augment de la renda

L’arrendador està obligat a comunicar a l’arrendatari l’actualització de la renda un mes abans que aquesta es produeixi. Aquesta comunicació ha de ser clara i justificar totes les despeses que provoquen l’augment de la renda​.

Espígul: el teu aliat en el lloguer d’habitatges

Des d’Espígul, volem reiterar la importància de conèixer i complir tant els drets com les obligacions dels arrendadors. Oferim un servei integral d’assessorament que t’ajuda a gestionar totes aquestes responsabilitats, assegurant que la teva propietat es manté en les millors condicions i que la relació amb els teus arrendataris és fluida i satisfactòria. Amb el nostre suport, podràs gestionar les teves propietats amb confiança i tranquil·litat. Per qualsevol dubte, o si necessites més informació, pots contactar-nos sense compromís.

Segueix llegint

Veure-les totes
Què és la plusvàlua municipal i com calcular-la
juny 6, 2024

Què és la plusvàlua municipal i com calcular-la?

La plusvàlua municipal és un impost que afecta molts propietaris quan decideixen vendre, heretar o donar un immoble. Aquest impost grava l’increment de valor dels terrenys urbans des del moment en què es van adquirir fins al moment en què es transmeten. En aquest post, t’explicarem què és la plusvàlua municipal, quan s’ha de pagar…

Como mantener la casa fresca
juny 20, 2024

Com mantenir la casa fresca a l’estiu? 

Quan arriba l’estiu, les temperatures altes poden convertir la nostra llar en un autèntic forn, afectant el nostre confort. Mantenir una temperatura agradable a casa és fonamental per sentir-nos bé, però no sempre és necessari recórrer a l’aire condicionat, que pot fer disparar la factura de la llum. En aquest post, explorarem diversos consells sobre…