Definició d’usdefruit, usufructuari, nua propietat i nu propietari

agost 4, 2022

Què és l’usdefruit?

L’usdefruit és el dret de gaudir d’una casa aliena. La propietat la té el nu propietari, que és a qui li pertany l’habitatge.

Quines classes d’usdefruit existeixen?

 • Simple: només hi habita una persona.
 • Múltiple: diferents persones gaudeixen, al mateix temps o successivament, de l’habitatge.
 • Propi: relacionat amb immobles.
 • Impropi: relacionat amb béns consumibles.
 • Parcial: afecta una part del bé.
 • Total: afecta el bé complet.
 • Legal: aquell que la llei imposa (ex: béns del difunt).
 • Voluntari: contracte bilateral o última voluntat (testament).

Què és un usufructuari?

L’usufructuari és la persona que té possessió d’un habitatge, però no la propietat. És el titular de l’usdefruit. Com que no és propietària, no pot vendre o donar-la sense consentiment.

Drets de l’usufructuari:

 • Dret a disposar de l’usdefruit.
 • Dret a millorar la propietat.

Obligacions de l’usufructuari:

 • Conservar la llar.
 • Fer inventari abans d’entrar a viure a l’habitatge.
 • Pagar una fiança com a garantia que complirà amb les obligacions.
 • Tornar l’habitatge quan acabi l’usdefruit.

Què és la nua propietat?

La nua propietat és el dret d’una persona sobre un immoble del qual n’és únicament propietari. Té el domini sobre l’habitatge, però no té la possessió perquè hi ha usdefruit, és a dir, de moment no pot viure a l’immoble.

Què és un nu propietari?

El nu propietari és la persona que té la propietat de la casa. Està limitada perquè hi ha un/a usufructuari/ària. El nu propietari passarà a tenir la propietat plena quan l’usdefruit s’extingeixi.

Com es pot extingir l’usdefruit?

 • Mort de l’usufructuari. 
 • Expiració del termini (en cas que hi hagi un contracte).
 • Consolidació en un mateix titular de l’usdefruit i la propietat.
 • Renúncia de l’usufructuari.
 • Pèrdua o extinció de l’habitatge.
 • Resolució del dret del constituent.
 • Prescripció per no usar l’habitatge durant el temps marcat per llei.

Quins són els drets del nu propietari?

 • Dret a recuperar la casa en bon estat quan l’usdefruit s’extingeixi.
 • Mantenint l’usdefruit, pot vendre la seva nua propietat.

Si l’usufructuari és un poble, Corporació o Societat, la duració de l’usdefruit serà de 30 anys com a màxim.

Segueix llegint

Veure-les totes
juliol 28, 2022

Consells per millorar la qualitat de l’aire a la teva llar

Que l’espai del teu habitatge no es ventili diàriament pot comportar una sèrie de conseqüències desagradables, com, per exemple: – Augment de la humitat i sensació d’un aire carregat.   – Augment dels gasos tòxics, especialment en mobles i objectes.    – Proliferen les al·lèrgies, irritant les vies respiratòries a través de la pols i…

agost 11, 2022

Què és i per què serveix el contracte d’arres?

Què és un contracte d’arres? El contracte d’arres és un acord que firmen venedor i comprador per a formalitzar el contracte de reserva d’un habitatge. Es paga una quantitat de diners, que acostuma a oscil·lar entre el 5% i el 15% del valor de la propietat, com a preacord i es deixa per escrit la…

Espígul