Quines són les despeses en comprar un habitatge?
Publicado el dijous, 25 d’abril de 2019
Comprar un habitatge és probablement una de les decisions més importants que es prenen a la vida, és per això que hem d’estar informats de totes les despeses associades que això comporta. A Immobiliària Espígul comptem amb assessors financers que us acompanyaran en tot el procés i us informaran de totes les despeses que cal contemplar:

Impostos   L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) són les despeses més destacades:
  • En el cas de l’IVA es realitza quan es compra un habitatge nou. Existeixen dos tipus: el 10% si és lliure i el 4% si és de protecció oficial de règim especial.
 
  • Pel que fa a l'ITP es realitza quan es compra un habitatge de segona mà.  El percentatge d’aquest impost pot variar entre un 6% i un 10% segons la Comunitat Autònoma.
  Un altre impost és el d’Actes Jurídics Documentats (AJD), un impost que s’abona sobre l'escriptura notarial i el percentatge varia segons la comunitat autònoma en la qual es formalitza el préstec entre un 0,5% i l’1,5%.   La Notaria El notari verifica la legalitat del contracte i redacta tant l’escriptura hipotecària com l’escriptura de compravenda. Aquests costos estan subjectes a la normativa vigent i el seu import depèn de l'immoble.   Inscripció al Registre de la Propietat La inscripció és decisió del propietari, però és el més aconsellable per tal de tenir una seguretat jurídica. Aquests costos estan adherits per normativa i la seva quantia va en funció del preu de l’immoble.   La Gestoria La Gestoria s’encarrega de tramitar la documentació de la compravenda, tramitar la liquidació dels impostos entre d’altres funcions.