Documentació necessària per vendre el teu habitatge

febrer 23, 2023

A Espanya, per vendre una casa, és obligatori presentar una sèrie de documentació que té com a objectiu demostrar que l’habitatge és teu, que tu ets el titular d’aquest immoble, que aquest està lliure de càrregues i compta amb el certificat energètic corresponent.

A continuació et detallem tota la documentació necessària per vendre el teu habitatge:

  • Títol de propietat: escriptura de compravenda

És el document legal que acredita la propietat de l’immoble. Conté les dades del propietari, com es va obtenir la propietat i quan, a més d’informació sobre l’immoble i les limitacions a la titularitat o als seus drets de disposició com a titular de l’immoble. Es pot sol·licitar una còpia a la notaria atorgant.

És indispensable que l’escriptura estigui inscrita al Registre de la Propietat del lloc on s’ubica l’immoble. Si no està inscrita a nom de la persona que té intenció de vendre’l, cal formalitzar aquest tràmit. Per fer-ho, cal presentar l’imprès d’autoliquidació, la còpia autoritzada davant de notari de l’escriptura pública de venda, herència o donació i l’acreditació de la presentació del document necessari per abonar la plusvàlua municipal a través d’un justificant.

  • Nota simple del Registre de la Propietat

Es tracta d’un document amb tota la informació sobre la propietat i els drets de l’immoble. També indica les càrregues, com hipoteques o afeccions. El comprador ho ha de sol·licitar al Registre de la Propietat, de forma presencial i també online, previ pagament.

Tot i que les notes simples no tenen data límit de validesa, és recomanable que tingui com a màxim 3 mesos d’antiguitat, sobretot de cara a la petició de la taxació per part del comprador. A més, la nota simple ha d’estar actualitzada; és a dir, ha de ser el més recent possible perquè reflecteixi tots els canvis a la propietat, fins als més recents.

  • DNI del propietari de l’habitatge

El document nacional d’identitat (DNI) ha d’estar en vigor. Si hi ha diversos propietaris, tots ho han d’aportar per verificar la seva identitat.

  • Certificat del pagament del darrer rebut de l’IBI

L’objectiu és demostrar que està al corrent de l’abonament d’aquest impost directe i obligatori.

Tot i que l’impost sobre béns immobles (IBI) es calcula de forma anual, hi ha municipis que fraccionen el pagament: depenent del mes de l’any en què se signa la compravenda, correspondrà als nous propietaris actualitzar la informació i formalitzar els pagaments següents.

En cas que l’impost es cobri en un únic pagament, el venedor i el comprador hauran de pactar si s’hi abona i com la part corresponent als mesos pendents.

  • Certificat de la comunitat de propietaris

Si el teu immoble pertany a una comunitat de propietaris, cal aportar un certificat que garanteixi que estàs al dia amb els pagaments de les quotes i derrames. Generalment, al document han de constar les quotes i derrames immediates, perquè el comprador estigui assabentat.

En cas que el propietari no estigui al corrent dels pagaments de la vostra comunitat de veïns, el document ha d’indicar la quantitat deguda.

El document ha d’estar signat per l’administrador de finques corresponent.

  • Certificat de deute pendent

Si l’immoble està hipotecat, heu de sol·licitar l’emissió d’aquest document a la vostra entitat bancària. La seva funció és certificar quina és la quantitat pendent d’amortitzar del crèdit.

A més, pot incloure interessos deutors o interessos de demora per quotes impagades, si n’hi hagués. El certificat de deute pendent també pot recollir altres informacions sobre les característiques del préstec hipotecari, com ara comissions o penalitzacions.

El titular del crèdit és l’encarregat de sol·licitar-ho al banc, amb la data més propera a la signatura de la compravenda, perquè reflecteixi la informació més recent.

  • Certificat d’eficiència energètica

Des del 2013, tots els habitatges han de tenir un certificat d’eficiència energètica. Consisteix en un document oficial que recull informació sobre el consum energètic d’un immoble. L’elaboració és a càrrec d’un tècnic certificador acreditat. El certificat atribueix una etiqueta energètica a limmoble, que també s’ha de presentar amb l’informe.

  • Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

La ITE és un document que certifica que el propietari d’un immoble compleix el deure de conservació i rehabilitació. Així mateix, confirma el nivell de seguretat de l’immoble.

Ha d’estar subscrit per personal autoritzat (arquitectes, enginyers, aparelladors). És obligatori per a tots aquells immobles que superin els 50 anys d’antiguitat i s’han de repetir cada 10 anys.

No totes les comunitats autònomes sol·liciten aquest document; algunes tenen controls propis i aquests informes són els que es demanen per a la compravenda d’immobles.

  • Cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que limmoble és apte per ser un habitatge habitable i que compleix els requisits de seguretat per a subministraments i serveis.

Algunes comunitats autònomes exigeixen aquest document, que s’ocupa de certificar que un immoble disposa de les condicions tècniques, higièniques o sanitàries per poder-se vendre, entre altres opcions. Sol incloure les dimensions de l’immoble, les característiques o els equipaments, entre altres informacions.

En algunes comunitats, aquest document l’ha d’elaborar un arquitecte i el segell del Col·legi d’Arquitectes corresponent. En altres, és vàlida una declaració responsable.

A la compra d’habitatges de segona mà, el notari la sol·licita per a l’atorgament de l’escriptura de compravenda.

  • Altres documents

Hi ha alguns documents que no són legalment necessaris, però que solen demanar-se a una compravenda i que s’aporten per cortesia.

Es tracta del pla de l’habitatge, documentació com garanties o instruccions d’elements de l’habitatge, actes i estatuts de la comunitat de veïns i factures recents de subministraments (llum, aigua, calefacció, Internet, telèfon) per gestionar el canvi de titularitat.

A Espígul disposem d’un equip multidisciplinar que us acompanyarà i us assessorarà en tot el procés de la compravenda.

Segueix llegint

Veure-les totes
febrer 16, 2023

9 tips per reduir la teva factura de gas

Afortunadament, hi ha moltes maneres d’estalviar fàcilment a la factura del gas, i la majoria no suposaran un gran canvi en el nostre consum ni estil de vida. Així que si vols començar a estalviar segueix llegint, A Espígul t’ho expliquem tot! A més, no només aconseguiràs pagar menys a les teves factures, sinó que…

març 2, 2023

Reciclatge immobiliari: En què consisteix?

Però, en què consisteix exactament el reciclatge al sector de les propietats? El reciclatge immobiliari és un concepte que es refereix a la renovació i reutilització d’edificis i espais existents en lloc de construir-ne de nous. En lloc de demolir edificis i construir-ne de nous, el reciclatge immobiliari implica l’adaptació d’edificis i espais existents perquè…

Espígul