972 220 110 | hola@espigul.com   CA /  ES /  EN  
Avís legal
Benvingut a la pàgina web de IMMOBILIÀRIA ESPIGUL, allotjada sota la URL http://www.espigul.com (en endavant, la "Pàgina web").

A continuació, li exposem els termes i condicions d'ús de la Pàgina web que han de seguir els usuaris de la mateixa. La navegació a través d'aquesta Pàgina web li confereix la condició d'usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura per a procedir al seu correcte ús, ja que tota utilització contrària a la aquí prevista queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats enfront del seu titular.

A través de la present Pàgina web es facilita als usuaris la possibilitat d'accedir a la informació necessària relativa als serveis i solucions que ofereix IMMOBILIÀRIA ESPIGUL relacionats amb el sector immobiliari.

1. Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. és la propietària de la Pàgina web . La informació i continguts, incloses les imatges i vídeos, que es recullen en la mateixa són propietat d'IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per a ús diferent a l'aquí previst queda totalment prohibit. Queda expressament exclòs qualsevol ús no autoritzat.

IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. és una empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 83, Foli 144, Full 09. Domiciliada a Girona, Plaça Marquès de Camps núm. 3 -17.001 GIRONA, Telf. 972.22.01.10

2. Condicions d'accés, utilització i funcionament de la pàgina web

L'accés a la Pàgina web és lliure excepte per aquells apartats per als quals s'exigeixi un registre previ, que s'ha de fer des del mateix lloc web. La clau d'inscripció serà atorgada per IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. a aquelles persones que lliurement decideixin registrar-se com a usuari autoritzat i es trobin interessades en la contractació dels serveis oferts en aquesta Pàgina web, de conformitat amb el que disposa el punt següent del present Avís Legal. Queda terminantment prohibit l'ús de contrasenyes i dades d'identificació de tercers, amb independència de l'origen mitjançant el qual s'hagin obtingut les dades i contrasenyes.

El registre com a usuari autoritzat per a la utilització de la Pàgina web és gratuït.

Com a usuari de la Pàgina web ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i del que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L.

Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la Pàgina web, així com que intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. el dret a excloure l'accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l'accessibilitat a la nostra Pàgina web en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d'accés de la mateixa. En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baix trànsit, sense perjudici de la facultat discrecional de IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. per fer-ho en qualsevol moment.

3. Ús de contrasenyes

L'accés a la totalitat de la informació de la Pàgina web exigeix el registre previ per part de l'usuari a través del formulari de registre disponible. Un cop registrat, l'usuari disposarà d'un nom d'usuari o "login" i d'una contrasenya, els quals conformen la clau d'accés que li permetrà ser identificat com a usuari registrat i autoritzat per a accedir a la informació confidencial relativa a l'àrea privada de la pàgina web. Per efectuar el registre com a usuari de la nostra pàgina web, cal emplenar el formulari creat ad hoc. Si l'usuari decideix no facilitar les dades sol·licitades per a l'esmentat registre, IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. no podrà concedir a l'usuari web la condició d'usuari registrat.

Les contrasenyes que siguin facilitades per IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. per a l'accés a la present Pàgina web han de ser guardades per l'usuari de la Pàgina web amb la màxima diligència i responsabilitat, a l'efecte d'evitar que aquesta contrasenya pogués caure en mans d'un tercer, sent aquestes contrasenyes confidencials a tots els efectes.

Si l'usuari tingués alguna sospita que les contrasenyes facilitades per part de IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. haguessin pogut caure en mans d'un tercer no autoritzat per al seu ús, la qual ha de notificar urgentment a IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. perquè aquesta pugui procedir a la seva modificació.

4. Enllaços

En el cas que en la present pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d' aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d'aquesta Pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. o han estat cedides lliure i voluntàriament a aquesta per al seu ús. L'ús de la present Pàgina web no confereix als usuaris cap dret d'explotació de cap mena ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial.

Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina web.

IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. fa expressa reserva davant dels usuaris i altres tercers de l'exercici de totes les accions emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. Dades de caràcter personal - Política de Privacitat

D'acord amb el que preveuen els article 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que es recullen directament de l'usuari a través dels diferents recursos disponibles en aquest lloc web, seran tractades de manera confidencial, quedant incorporades al fitxer "PERSONES DE CONTACTE" del que és responsable IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L., amb la finalitat de la seva gestió administrativa i comercial, tractament que vostè expressament autoritza. Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers excepte a empreses pertanyents al mateix grup empresarial (Grup Espígul) i per a les mateixes finalitats. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. mitjançant escrit dirigit a hola@espigul.com

La navegació d'un usuari per la nostra Pàgina web es porta a terme de manera totalment anònima, excepte per a aquells apartats als quals l'usuari accedeix des de l'àrea de clients previ requeriment de la seva identificació mitjançant el seu nom d'usuari i contrasenya. No recopilem dades de caràcter personal, excepte quan l'usuari ens proporciona aquesta informació de forma expressa.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades que facilita IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L. són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades, així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris.

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de protecció de dades de caràcter personal per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment, exercir el dret a accedir, rectificar, oposar-se i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició a IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L., escrivint a la següent adreça de correu electrònic hola@espigul.com, adreça des de la qual rebrà la notificació de recepció de la rectificació o anul·lació de les seves dades. La recepció de la notificació serà imprescindible per a considerar que l'acció s'ha dut a terme de manera fefaent.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la present Pàgina web es resoldrà d'acord amb la legislació espanyola i se sotmetrà, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.

Copyright © IMMOBILIARIA ESPIGUL S.L., Plaça Marquès de Camps núm. 3 - 17001 GIRONA