Definició d’usdefruit, usufructuari, nua propietat i nu propietari
Publicado el dijous, 4 d’agost de 2022
CategoriesImmobiliària

Durant els últims anys els conceptes d’usdefruit, usufructuari, nua propietat i nu propietari han començat a aparèixer a les nostres vides quotidianes. Tot i això, és probable que no s’entengui al 100% la seva definició.

A Espígul t’ho volem fer fàcil i, és per això que a continuació us definirem aquests quatre conceptes centrant-nos en el sector dels habitatges i propietats.

Què és l’usdefruit?

L'usdefruit és el dret de gaudir d'una casa aliena. La propietat la té el nu propietari, que és a qui li pertany l’habitatge.


Quines classes d’usdefruit existeixen?

 • Simple: només hi habita una persona.
 • Múltiple: diferents persones gaudeixen, al mateix temps o successivament, de l’habitatge.
 • Propi: relacionat amb immobles.
 • Impropi: relacionat amb béns consumibles.
 • Parcial: afecta una part del bé.
 • Total: afecta el bé complet.
 • Legal: aquell que la llei imposa (ex: béns del difunt).
 • Voluntari: contracte bilateral o última voluntat (testament).


Què és un usufructuari?

L’usufructuari és la persona que té possessió d’un habitatge, però no la propietat. És el titular de l’usdefruit. Com que no és propietària, no pot vendre o donar-la sense consentiment.


Drets de l’usufructuari:

 • Dret a disposar de l’usdefruit.
 • Dret a millorar la propietat.


Obligacions de l’usufructuari:

 • Conservar la llar.
 • Fer inventari abans d’entrar a viure a l’habitatge.
 • Pagar una fiança com a garantia que complirà amb les obligacions.
 • Tornar l’habitatge quan acabi l’usdefruit.


Què és la nua propietat?

La nua propietat és el dret d’una persona sobre un immoble del qual n’és únicament propietari. Té el domini sobre l’habitatge, però no té la possessió perquè hi ha usdefruit, és a dir, de moment no pot viure a l’immoble.


Què és un nu propietari?

El nu propietari és la persona que té la propietat de la casa. Està limitada perquè hi ha un/a usufructuari/ària. El nu propietari passarà a tenir la propietat plena quan l’usdefruit s’extingeixi.


Com es pot extingir l’usdefruit?

 • Mort de l’usufructuari. 
 • Expiració del termini (en cas que hi hagi un contracte).
 • Consolidació en un mateix titular de l’usdefruit i la propietat.
 • Renúncia de l’usufructuari.
 • Pèrdua o extinció de l’habitatge.
 • Resolució del dret del constituent.
 • Prescripció per no usar l’habitatge durant el temps marcat per llei.


Quins són els drets del nu propietari?

 • Dret a recuperar la casa en bon estat quan l’usdefruit s’extingeixi.
 • Mantenint l’usdefruit, pot vendre la seva nua propietat.


Si l’usufructuari és un poble, Corporació o Societat, la duració de l’usdefruit serà de 30 anys com a màxim.